Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Handläggningsöverenskommelse Diabetes mellitus
Norrbottens läns landsting
Version
Kortversion
Ersätter
Giltig from
2011-03-31
Upprättat av
Länsgrupp Diabetesvård
Godkänt av

Viktig information vid Metforminbehandling

Metformin utgör förstahandsbehandling vid typ 2 diabetes, och har förutom blodsockersänkning via påverkan på insulinresistens, gynnsamma metabola effekter i övrigt, och är ett preparat många diabetiker har stor nytta av.

En allvarlig biverkan, som alla patienter måste informeras om är risken för laktacidos*.
De flesta som drabbas av laktacidos är diabetiker som ej har någon klassisk kontraindikation mot metforminoch som tar tabletterna i ordinerade doser! 
Med klassiska kontraindikationer avses njurinsufficiens (krea>130, GFR < 60 ml/min) eller hjärtsjukdom, lungsjukdom och dåligt allmäntillstånd med risk för hypoxi, leversvikt eller etylism samt vid kontraströntgen.

Den stora riskgruppen för utveckling av laktacidos är äldre med gastroenterit, dvs med diarré, kräkning och dåligt vätske- och födointag vilket leder till dehydrering och akut försämrad njurfunktion genom prerenal njursvikt. Hypovolemin leder även till nedsatt perifer cirkulation med minskad aerob förbränning.
Det minskade perfusionstrycket genom glomeruli och akut njurinsufficiens leder till ansamling av metformin och uppenbar risk för laktacidos.

Behandlingen med metformin skall då tillfälligt avbrytas tills tillståndet normaliserats.
Vid nefropatiaepidemica måste även metforminbehandlingenavbrytas  tills njurfunktionen normaliserats.
ACE-hämmare, ARB och NSAID minskar flödet till glomeruli och minskar ytterligare perfusionstrycket där, liksom diuretika, och kan förvärra den akuta njursvikten. Således bör även dessa läkemedel tillfälligt avbrytas vid gastroenterit och hypovolemi.

Denna kunskap är alltför dåligt känd inom sjukvården och bland diabetespatienterna med metforminbehandling och måste nu spridas. 

* Laktacidos, ett livshotande tillstånd med växlande symtombild, ibland buksmärtor, medvetslöshet och hyperventilation.
Diagnos: acidos, högt S-Laktat och högt kreatinin.   
Behandling: acidosbehandling, ev. hemodialys samt symtomatisk behandling

Länk till Patientinformation
 Sökord:

Metforminbehandling
  • Redaktör: Webbredaktionen
  • Ansvarig: Expertgrupp diabetesvård
  • Senast ändrad: 2011-03-30 15:03