Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Handläggningsöverenskommelse diabetes mellitus
Norrbottens läns landsting
Version
Kortversion
Ersätter
2008-01-01
Giltig from
2009-01-01- t v
Upprättat av
Länsgrupp Diabetesvård
Godkänt av

Diagnostik, klassificering och screening

Diagnostik

 

Kapillär plasma

Venös plasma

 

Fastande

**OGTT(2tim)

Fastande

OGTT
(2 tim)

Förhöjt fP-glukos
(IFG)

6,1-6,9

 

6,1-6,9

 

Nedsatt glukostolerans (IGT)

 

8,7-12,1

 

7,8-11,0

*Diabetes

>7,0

>12,2

>7,0

>11,1

Graviditetsdiabetes

 

>10,0

 

>9,0

  

* Ett fP-glukos på 7,0 mmol/l kan teoretiskt variera mellan 6,3-7,9 mmol/l
(2 SD). Vid osäkerhet (och symtomfri patient) skall provtagningen upprepas.  fP-glukos är användbart vid diagnos och för egenkontroller men behöver ej tas rutinmässigt vid årskontroller.

**OGTT Oralt glukostoleranstest: 75 gram glukos intas fastande, P-Glukos mäts före intag och efter 2 timmar.

HbA1C används ej för diagnostik men väl för uppföljning av metabol kontroll.

Det är viktigt att göra en helhetsbedömning av patientens symtom, ålder, övriga riskfaktorer och möjlighet till intervention.
Endast vid tveksamhet om typ 1 eller typ 2 diabetes kontrolleras i första hand GAD 65-antikroppar (IA2-ak mindre känslig). C-peptid slumpvärde <0,5 nmol/l talar för betacells-svikt. 
Mer information hittar du på
 http://www.hba1c.nu 
 http://www.equalis.se
 Omvandlingstabell som du kan spara på ditt skrivbord
 Patientinformation  

Klassificering av diabetes (WHO klassifikation 1997)

Diabetes Mellitus är egentligen en grupp sjukdomar som karaktäriseras av högt blodsocker pga nedsatt insulinproduktion, försämrad insulineffekt eller bådadera. WHO:s nya klassifikation (1997) försöker utgå från patogenesen även om denna i många fall är oklar.

Det kan ibland vara svårt att kliniskt fastställa vilken typ av diabetes det rör sig om och många gånger verkar det röra sig om blandformer.

Typ 1-diabetes (10-15%).
Definition: Destruktion av de insulinproducerande betacellerna och samtidigt bevarad god insulinkänslighet.
Klinisk bild: Tidig och snabb utveckling -veckor-2 månader, "barn och ungdomsdiabetes", De flesta debuterar före 35 års ålder och är normalviktiga. Ofta akut insjuknande med törst, polyuri, trötthet och viktnedgång.
GAD antikroppar finns i 80% och C-peptid värdet är lågt.
Typ 1-diabetes är en ren insulinbristsjukdom och behandlingen består därför först och främst av insulin anpassat till ett bra kosthåll och motion.

LADA (Latent Autoimmune Diabetes in the Adult).
Typ 1-diabetes, men med klinik som vid Typ 2-diabetes med långsamt insjuknande och ej insulinberoende inom 6 månader. Debut över 35 års ålder och GAD positiva. 

Typ 2-diabetes  (ca 85%).
Definition: Nedsatt känslighet för insulin, i kombination med gradvis avtagande betacellsfunktion.
Klinisk bild: Ju äldre patient ju mer sannolikt är det typ 2-diabetes, oftast över 35 år. 15% av 80 åringar och äldre har typ 2-diabetes. Patienterna är oftast överviktiga och har lindriga symtom. Långsam symtomutveckling över månader (trötthet, ev törst, större urinmängder och ev viktnedgång vid höga P-glukosnivåer). Ofta metabolt syndrom (bukfetma, hypertoni, hyperlipidemi, gikt) eller tidigare graviditetsdiabetes.
Svarar bra på kost, motion och tablettbehandling. 20% har komplikationer vid diagnostillfället (hjärt-kärl sjukdom, mikroalbuminuri, retinopati, neuropati) och patienterna har oftast haft sjukdomen odiagnostiserad några år.

Övrig diabetes (<5%)
Pancreassjukdomar: Pankreatit, pankreascancer, trauma, cystisk fibros, hemochromatos. Ofta svårinställda eftersom även alfacellerna (glukagon) är skadade.
Endokrinopatier: Hypertyreos, Cushing,  Acromegali, Polycystiska ovarier (PCO)
Läkemedel: Kortison, tiazider, neuroleptika, interferon
Vissa infektioner och genetiska defekter, tex MODY

Graviditetsdiabetes (1-3% av alla graviditeter)
Under graviditeten ökar insulinresistensen och insulinbehovet. Om modern inte förmår öka insulinproduktionen tillräckligt leder det till förhöjda B-glukosvärden och graviditetsdiabetes. 30% utvecklar diabetes inom 10 år och hälften utvecklar diabetes senare i livet, varför information och uppföljning är viktig.

Opportunistisk screening av diabetes

Grundläggande etiska regler vid screening innebär att patienten givit sitt medgivande samt att behandling och resurser finns för att åtgärda den upptäckta sjukdomen och att det kan vara till nytta för patienten.

Riskgrupper:

Övervikt/bålfetma                 Hypertoni
Lipidrubbning                        Gikt
Hjärt-kärl sjukdom                Hereditet (förstagradssläkting med DM typ 2)
Graviditetsdiabetes                Sjukdom i pancreas
Utbredd candidos                  Svårläkta fotsår
Steroidbehandling

Åtgärd vid screening av riskpatienter: Slump P-Glukos >8, kontroll av faste P-Glukos x 2 och vb OGTT.

Prediktion av diabetes: genom enkla test i primärvården (ref J Internal Medicine 2006;260:263-71).

Faste P-Glukos 6,1-6,9
HbA1C  38 mmol/mol  (>4,7%)
BMI > 27 hos män och > 30 hos kvinnor.
Om minst två av dessa kriterier är uppfyllda är risken för diabetesutveckling inom 5 år ca 50%.

Vill du läsa mer?
  Diabeteshandboken.se

 Tillbaka till första sidan

 Sökord:

Diabetes - Diagnostik, klassificering och screening
  • Redaktör: Webbredaktionen
  • Ansvarig: Expertgrupp diabetesvård
  • Senast ändrad: 2007-08-20 15:07