Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Laboratoriemedicin
Version
1.1
Ersätter
1.0
Giltig from
2010-10-05
Upprättat av
.
Godkänt av
PC, BS, SW

Provtagningsförberedelser

Biobankssamtycke skall inhämtas för alla prov till patologi/cytologi och alla serum- och blodprov till mikrobiologen.

Märkning av provtagningskärl samt remiss skall ske före provtagning.

Fyll i remissen (elektroniskt, i andra hand pappersremiss) med:

 • Patientens hela personnummer (tio siffror). Om tio siffror saknas, ange reservpersonnummer.
 • Patientens efternamn och förnamn.
 • Nyfödda: födelsedatum, efternamn, BB-nummer, kön och ev. flerbörd.
  Identitet okänd: dagens datum och reservnummer och kön.
 • Svarsmottagare; v.b. debiteringsadress, om annan än svarsmottagaren.
 • Remitterande läkare. Vid behov telefonnummer och sökarnummer.
 • Provtagningsdatum och klockslag.
 • Provmaterial (ex. sårsekret, urin, blod, hud, pipelle m.m. Insänt antal burkar och eventuella tidigare PAD).
 • Provlokalisation: viktig uppgift vid patologi- och cytologiprover, samt vid bakteriologisk diagnostik då det påverkar bedömningen av om ett fynd är patogent eller normalt. I vissa fall kan en skiss av preparatet med markering av intressanta delar vara till god hjälp. Vid pariga organ anges sida.
 • Kliniska upplysningar/frågeställning: t.ex. symtom och diagnos. Transfusions-, operationsdag/tid om prov tas för att kunna ge transfusion.
 • Vald analys/analyser.
 • Ev. prioritering t.ex. akutsvar eller snabbsvar. Akutremiss skall endast innehålla akuta analyser, övriga icke-akuta analyser beställs på separat remiss för att erhålla rätt svarstid och debitering. 

Provtagningsmateriel                                                          

Uppgiften finner ni under respektive analys i labhandboken och på baksidan av mikrobiologiska laboratoriets remiss.

Märkning av provtagningskärl

Märkning sker på provtagningskärl, ej på lock. Akutmärk kärlet/en om det är aktuellt.
Om remissetikett saknas, fyll i provkärlsetikett med patientens personnummer, namn, provtagningstid och vårdenhet samt önskad analys.
Använd etiketter elektroniskt från etikettskrivare eller de som finns på remissens baksida. Fäst etiketten längs med röret och helt rakt för att våra instrument skall kunna avläsa den. När prov tas från olika lokalisationer av kroppen, bör de insändas i numrerade provkärl med varje preparats lokalisation angiven på provkärl och remiss.
Alla färdiga utstryk märks med blyertspenna på objektglasets mattrand.

Identitetskontroll

Identitetskontroll utförs mot legitimationshandling eller genom att patienten själv uppger personnummer och namn.
Uppgifterna kontrolleras mot de som finns på remiss och provkärl.
Kan patienten ej själv uppge sin identitet, kontrollera mot identitetsband eller med anhörig i förekommande fall. SOSFS 2008:14.

Vid provtagning för transfusionsmedicinsk undersökning t.ex. blodgruppering och förenlighetsprövning, gäller Socialstyrelsens föreskrifter för blodtransfusion SOSFS 2009:29.

Avidentifierade (kodade) prover

Patienten har rätt att begära anonymitet, men det medför också förväxlingsrisker och praktiska problem i hanteringen, varför kodning endast bör användas på patientens begäran.Endast prover för HIV får kodas.
Kodade prover måste skickas på separat remiss.
Elektronisk remiss: Använd VAS-reservnummer.
Pappersremiss: Den vanligaste kodningen med två första + fyra sista siffrorna i person-numret medför en förväxlingsrisk, då ett trettital personer i landet har samma kombination. Ange därför åtminstone även patientens initialer.

Blodsmitta

Vid känd eller misstänkt blodsmitta ska provtagningskärlet alltid förpackas i transporthylsa. Provkärl och remiss ska märkas med etiketten BLODSMITTA.
Se AFS 1986:23 Skydd mot blodsmitta.

Tuberkulos

Vid misstanke om och konstaterad tuberkulos, anges detta tydligt med smittorisketikett på både remiss och prov. Se Handbok för hälso- och sjukvården.

 Sökord:


 • Redaktör: Ella-Karin Blomqvist
 • Ansvarig: Respektive laboratorium
 • Senast ändrad: 2010-02-04 14:34