Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?


Laboratoriemedicin
Version
3.0
Ersätter
2.0
Giltig from
2019-01-13
Upprättat av
ML
Godkänt av
MN

Blodkomponenter, utlämning

Säker identitet

Den som hämtar blodkomponent ska ha med sig och kontrollera uppgift om patientens identiet, samt veta vilken typ av komponent som ska hämtas. Patientens identitet ska bestå av personnummer/reservnummer och namn och kan utgöras av en utskrift alternativt vara nedskrivet för hand. OBS! Endast en identitet får förekomma på varje dokument.

Detta gäller även vid hämtning från "blodhiss" eller utlämningskyl på Blodcentralen.

För patientsäkerhet krävs identitetskontroll både vid hämtning och före transfusion.

Erytrocyter

För utlämning av Erytrocyter krävs att mottagaren är blodgrupperad och har en giltig BAS- eller MG-test.

I akuta situationer då blodgruppering och/eller BAS-/MG-test inte kan inväntas kan Akutblod beställas.

Trombocyter och Plasma

För utlämning av Trombocyter och Plasma måste mottagaren vara blodgrupperad. Prov för BAS-test eller MG-test behöver ej tas.

I akuta situationer då blodgruppering saknas beställs trombocyter eller plasma akut efter läkarens ordination.

Transfusionsdokument

Med varje utlämnad blodkomponent medföljer ett transfusionsdokument som kopplar samman blodkomponentens identitet (tappningsnummer+komponentkod) med patientens ID.

Reservationstid framgår av transfusionsdokumentet. OBS! Reservationstid är inte detsamma som hållbarhetstid!

Av blodenhetens transfusionsdokument framgår att vald blodgrupp är förenlig mellan blodenhet och patient i de fall utvald blodgrupp avviker från patientens egen.

Om ABO-grupp är förenlig men ej identisk finns texten: "Förenlig ABO-grupp"

Om RhD–grupp är förenlig men ej identisk finns texten: "Avvikande RhD-grupp, godkännes tillfälligt"

Trombocytenheter kan ges både enligt erytrocyt- och plasmaprincipen.

Eftersom plasma är erytrocytfri behöver hänsyn ej tas till RhD. Då anges: "Ingen hänsyn behöver tas till RhD-grupp"

Transport

Vid hämtning av blodkomponent används särskilda plastpåsar för transport. Blodkomponenter får inte förvaras i plastpåsarna efter transport. Plastpåsarna ska ej återanvändas.

Förvaring före transfusion

Transfusion av erytrocyter/plasma bör påbörjas inom 30 minuter från det att de hämtats från blodcentralen eller tagits ur blodkyl.

Trombocyter förvaras under vaggning på Blodcentralen och bör hämtas i direkt anslutning till transfusion. OBS! Trombocyter får aldrig utsättas för kyla!

Transfusion

Använd transfusionsaggregat enligt föreskrifter på avdelningen.

Transfusion kan ges utan förvärmning av blod. Koppla blodvärmare när så har ordinerats.

Transfusionstiden får inte överstiga 4 timmar från det att transfusionsaggregatet kopplats till blodenheten.

Läkare eller sjuksköterska ansvarar för transfusionen.

Spårbarhet - återrapportering

Rapportering av transfunderad blodenhet görs av användaren i Interinfo som nås via VAS.

Rapporteringen ska enligt SOSFS 2009:29 göras i nära anslutning till transfusionen, och senast inom 24 timmar. Alla påbörjade transfusioner ska rapporteras även om transfusionen av någon anledning ej kan fullföljas. Se dokument Spårbarhet - återrapportering

Användare som saknar tillgång till Interinfo (VAS) ska rapportera blodenhetens slutanvändning genom att sända en kopia på transfusionsdokumentet, med ifylld "transfusionsjournal", till Blodcentralen.

Ej använda blodenheter

Blodkomponenter som återlämnas till Blodcentralen får återföras till blodbanken och lämnas ut för transfusion igen om hållbarhetsdatum inte överskridits, påsportar är intakta samt om de har hanterats, förvarats och transporterats på ett sådant sätt att kvaliteten bibehållits.

Erytrocyt/plasmaenheter som inte ska användas återlämnas omgående till Blodcentralen, dock senast 30 minuter efter att de hämtats. Dessa blodenheter kan då återgå till blodlagret.

Har blodenheterna förvarats längre tid i rumstemperatur, ange hur länge och återlämna dem till Blodcentralen.

Trombocytenheter får aldrig förvaras i kyla eftersom trombocytfunktionen då upphör. Enheten ska snarast återlämnas till Blodcentralen om den inte behövs till patient den är avsedd för.

Även skadade eller på annat sätt förstörda blodenheter återlämnas till Blodcentralen.Sökord:


  • Redaktör: Isabella Björkman
  • Ansvarig: Magnus Nordström
  • Senast ändrad: 2019-01-18 09:47