Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Mikrobiologiska laboratoriet
Version
3.0
Ersätter
2.0
Giltig from
2019-05-09
Upprättat av
PJ
Godkänt av
MY

Tularemi serologi (antikroppar mot Francisella tularensis)

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

VAS i första hand (provkod TULARE) eller Mikrobiologens pappersremiss.

Provtagning

Venblod i gelrör (art. nr. 12631) alternativt rör med röd propp (art nr 12497), kapillärblod i mikrotainer med gel (art.nr. 13066).

Provhantering

Förvaras i kylskåp inför transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Svarsrutiner

Utförs och besvaras dagligen.

Referensintervall/Beslutsgräns

Besvaras Negativ eller Positiv

Indikation

Utredning av lymfadenit/lymfadenopati med eller utan sårbildning, oklar feber, lungförändringar, harpest

Medicinsk bakgrund / Tolkning

Harpest eller tularemi, är en endemisk zoonos orsakad av en gramnegativ bakterie, Francisella tularensis. Denna kan motstå fagocytos och överlever intracellulärt i macrofager vilket påverkar antibiotikavalet. Tularemi uppträder i Sverige ffa i de norra delarna men finns även söderut i landet och har f.ö. en världsomfattande spridning. Inkubationstiden för human infektion anges till 1-10 dagar. F. tularensis har ett brett värdspektrum och kan infektera ett 100-tal olika arter, från encelliga organismer till däggdjur. Den djurreservoir som tycks ha störst betydelse för människa är gnagare. Infektionskänsligheten är artrelaterad. Människan är måttligt känslig med låg dödlighet medan många gnagare är mycket känsliga. Notabelt är att skogsharen snabbt blir sjuk medan fältharen är mer motståndskraftig med mindre symtom vilket kan medföra smittrisk till jägare etc. Smitta med låg smittdos kan ske genom intakt hud vid direktkontakt med infekterade djur, via vektorer som mygga och fästing och genom inhalation. Smitta med hög smittdos kan ske genom intag av infekterat vatten och födoämne. Klinisk bild är ffa avhängig ingångsport/smittväg. Följande former kan urskiljas; ulceroglandulär, oculoglandulär, glandulär, pulmonell, septisk, orofaryngeal, gastrointestinal. Diagnostiken är serologisk. För diagnostik med PCR eller odling på sekret eller körtelaspirat hänvisar vi till Klinisk mikrobiologi, NUS. Växt i blododling förekommer. Odling medför risk för labbsmitta, och prover för odling med tularemimisstanke skickas vidare till klass 3 säkerhetslab. Ange därför alltid ev misstanke om tularemi i remissen.

Interferens och felkällor

Det är vanligt med sen seropositivitet vid tularemi. Akutprovet är inte sällan negativt med maximal titer vanligen 4-5 veckor efter symtomdebut varför uppföljningsprov efter några veckor rekommenderas vid fortsatt misstanke om tularemi

Metod

Immunkromatografisk. Lipopolysaccarid från Francisella tularensis membran används i testen.

Ackrediterad

NejSökord:

tularemi francisella Francisella.tularensis harpest lymfadenit PCR tulare
  • Redaktör: Isabella Björkman
  • Ansvarig: Minna Ygge, överläkare klinisk mikrobiologi
  • Senast ändrad: 2020-12-07 16:02