Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Sunderby sjukhus
Mikrobiologiska laboratoriet
Version
3.0
Ersätter
2.0
Giltig from
2019-07-01
Upprättat av
MY
Godkänt av
MY

Bronkoalveolärt lavage, BAL

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektronisk remiss (VAS-kod SPUodl) alternativt Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.

Viktigt att ange provmaterial BAL på remissen.

Viktigt att ange på remissen om mikroskopering önskas! Mikroskopering av gramfärgat preparat svaras ut snarast.

Särskild frågeställning, dvs riktad odling, krävs för Nocardia, Actinomyces och trådsvamp.

Odlingen omfattar inte Legionella. Vid Legionella frågeställning ska separat prov tas för Legionella-DNA (nukleinsyrapåvisning). Legionella skickas till Umeå.

Provtagning

Korrekt utfört bronkoalveolärt lavage (BAL) innebär att bronkoskopet positioneras så att det isolerar luftvägarna distalt (nedom) bronkoskopspetsen. Bronkoskopet förs ner så långt som möjligt i bronkträdet mot afficerat område, så att lumen i en segementbronk helt ockluderas. Då minskar risken för kontamination betydligt. Därefter sker sköljning med 100-150 mL fysiologisk koksalt. Så mycket som möjligt, i regel ca 100mL reaspireras och analyseras.

Aktinomykos och nokardios ska efterfrågas särskilt på remissen eftersom de kräver speciell odlingsmetodik. Vid frågeställningen aktinomykos rekommenderas prov taget med bronkoskop (borste eller BAL) eftersom provet annars lätt blir överväxt av normalfloran.

Provhantering

Kyl. Transporteras snarast till laboratoriet.

Svarsrutiner

Fynd av signifikanta mängder av potentiella patogener rapporteras. Lägre mängder rapporteras om den kliniska remissinformationen gör det motiverat.

Negativa odlingar besvaras efter 2 arbetsdagar, positiva resultat i allmänhet inom en vecka.

Referensintervall/Beslutsgräns

Signifikansgränsen för målbakterier är > 107  CFU/L. Fynd av målbakterier i lägre koncentration svaras efter medicinsk bedömning baserat på kliniska remissinformationen.

Indikation

Svår samhällsförvärvad pneumoni inkluderande fall av terapisvikt. Pneumoni hos patienter som inte kan producera sputum. Nosokomial pneumoni särskilt ventilatorassocierad pneumoni, sk VAP. Pneumoni hos immunsupprimerad. Pneumoni med atypiskt förlopp.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Målbakterier är Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pyogenes, Neisseria meningitidis, Grupp C, G streptokocker, Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aurues, Enterobacteriaceae spp, Pseudomonas spp, Burkholderia cepacia, Burkholderia gladioli, Stenotrophomonas maltophilia, Achromobacter xylosoxidans, Acinetobacter spp, Anaeroba bakterier, Rhodococcus equi, Pasteurella multocida samt Actinobacillus.

Det råder idag enlighet i att tillämpa ett gränsvärde för signifikans på ≥107  CFU/L i den återaspirerade BAL-vätskan. Sensitiviteten respektive specificiteten för bakteriell pneumoni anses då ligga på ca 73% respektive ca 82%.

Skillnaden mellan BAL och skyddad borste är att BAL är representativt för en större lungvolym, medan skyddad borste är mer representativt för en lokal lesion. Borstprovet har har en högre specificitet just för att den kan "skyddas" från kontamination före och efter provtagning. Skyddad borste används enbart för diagnostik av bakteriell och ev. mykologisk pneumoni. BAL kan även användas för diagnostik av virus, mykobakterier, Legionella och andra atypiska pneumoniagens (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Bordetella pertussis), mögelsvampar och Pneumocystis jiroveci.

Interferens och felkällor

Normalfloran i saliv innehåller ca 109 CFU/L. I normalfloran kan också ingå potentiella patogener. Den huvudsakliga svårigheten i diagnostiken av respiratoriska infektioner är att provtagnings-vägen går via munhålan, där mängden normalflora är hög, upp till 108 -1011  CFU/L. Bronkoskopisk provtagning minimerar, men eliminerar inte, kontaminationsrisken.

OBS! Lägre mängder av målbakterier än signifikansgränsen >107  CFU/L kan ses vid prov tagna tidigt i infektionsförloppet, vid infektiös bronkiolit, samt när patienten erhållit antibiotika före provtagningen. Upprepad provtagning kan ibland vara aktuellt.

Metod

Kvantitativ odling på selektiva och icke-selektiva substrat.

Ackrediterad

Ja.Sökord:

BAL pneumoni aspirationspneumoni borstbiopsi bronkoalveolärt lavage bronksekret lungabscess SPUodl skyddad borste bronksköljvätska lunginflammation nedre luftvägsinfektion
  • Redaktör: Isabella Björkman
  • Ansvarig: Minna Ygge, överläkare klinisk mikrobiologi
  • Senast ändrad: 2019-07-01 15:31